ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η FARGECO HELLAS είναι πιστοποιημένη με τα παρακάτω πρότυπα:

 • ELOT EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τη Συλλογή –
  Μεταφορά – και Αποθήκευση Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και εκτέλεση
  δραστηριοτήτων ενδιάμεσου χειρισμού (ταξινόμηση , αποσυσκευασία,
  αποθήκευση , μεταφόρτωση και κατάψυξη) ζωικών υποπροϊόντων.
 • ELOT EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη Συλλογή –
  Μεταφορά – και Αποθήκευση Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και εκτέλεση
  δραστηριοτήτων ενδιάμεσου χειρισμού (ταξινόμηση , αποσυσκευασία,
  αποθήκευση , μεταφόρτωση και κατάψυξη) ζωικών υποπροϊόντων.
 • ELOT EN ISO 45001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία για τη Συλλογή – Μεταφορά – και Αποθήκευση Στερεών μη Επικίνδυνων
  Αποβλήτων και εκτέλεση δραστηριοτήτων ενδιάμεσου χειρισμού (ταξινόμηση,
  αποσυσκευασία, αποθήκευση, μεταφόρτωση και κατάψυξη) ζωικών υποπροϊόντων.
 • ISCC για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και τελική διάθεση βρώσιμων λιπών και ελαίων.

Πρωτεύον σκοπός της εταιρίας μας είναι η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
που αφορά την Ποιότητα , την Ασφάλεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Στόχος
είναι η συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση
και ικανοποίηση των πελατών μας.

Πιστοποιήσεις