κατηγορία 1 ζωικά υποπροϊόντα

Ζωικά Υποπροϊόντα Υλικά Κατηγορίας 1

Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων/Κατηγορίες ζωικών υποπροϊόντων/Παραδείγματα υλικών κατηγορίας 1/Ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα άλλων ουσιών και περιβαλλοντικών ρύπων

     Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων

Τα Ζ.ΥΠ. κατηγοριοποιούνται, μεταποιούνται ή απορρίπτονται και διατίθενται με συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζονται από τους κανονισμούς της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

 • Δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή παραγωγή του κρέατος.
 • Δεν επανεμφανίζονται τυχαία ή σκόπιμα στην τροφική αλυσίδα μετά την απομάκρυνση τους από αυτή, παρεκκλίνοντας από τους προβλεπόμενους από τους κανονισμούς τρόπους διάθεσης.
 • Η υγεία των ανθρώπων και των ζώων είναι προστατευμένη και παθογόνοι μικροοργανισμοί δεν διασπείρονται από ακατάλληλους χειρισμούς
 • Οι χειρισμοί και η διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων γίνεται με ασφαλείς και κατάλληλους χειρισμούς.

Κάθε ζωικό προϊόν που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ή από κάποιο χρονικό σημείο ή σημείο της επεξεργασίας του και μετά δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, μετατρέπεται σε ζωικό υποπροϊόν. Για παράδειγμα, κάποια ζωικά προϊόντα  μπορεί να είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά δεν έχουν καμία εμπορική αξία ή δεν προορίζονται για χρήση για λόγους αισθητικής. Από την στιγμή που κάποιο υλικό χαρακτηρισθεί ως ΖΥΠ παραμένει ως τέτοιο και δεν μπορεί να επανέλθει στην τροφική αλυσίδα ως τρόφιμο. 

Δες περισσότερα τι είναι ζωικά υποπροϊόντα στο άρθρο Ζωικά υποπροϊόντα δυνητική πηγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων

 Κατηγορίες ζωικών υποπροϊόντων

Τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγοριοποιούνται  σε ειδικές κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, και τα παράγωγα προϊόντα ακολουθούν κατά κύριο λόγο τους κανόνες της κατηγορίας που ανήκουν τα ζωικά υποπροϊόντα από τα οποία παράγονται. Οι κατηγορίες είναι τρείς, η 1η , η 2η  και η 3η. Τα υλικά που περιλαμβάνει η κάθε μία είναι ανάλογα του επίπεδου κινδύνου, όπως ανάλογη του κινδύνου για την δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων είναι και η διαχείριση (χρήση ή απόρριψη)  τους. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1069/2009, τμ. 4, αρθρ. 7

Τα υλικά της κατηγορίας 1  συνιστούν τον υψηλότερο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1069/2009, τμ. 4, αρθρ. 8 ):

Α. Ολόκληρα   πτώματα   και   όλα   τα   μέρη   του   σώματος, μαζί με τις προβιές και τα δέρματα που προέρχονται:

 • από ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια μόλυνσης από Μεταδοτική Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ή στα οποία έχει επίσημα επιβεβαιωθεί η παρουσία ΜΣΕ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001). Για παράδειγμα τα σφάγια, το αίμα, οι προβιές ή τα δέρματα ζώων τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμές για ΜΣΕ και εμφάνισαν θετικό αποτέλεσμα ή απορρίφθηκαν πριν τη λήψη των αποτελεσμάτων.
 • από ζώα τα οποία θανατώθηκαν στο πλαίσιο μέτρων εξάλειψης ΜΣΕ.
 • από ζώα συντροφιάς, από ζώα ζωολογικών κήπων και τσίρκων, από πειραματόζωα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 αρθρ. 2  παρ.3, Οδηγία του συμβουλίου 86/609/ΕΟΚ) και από άγρια ζώα, όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από νόσο που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα.

Ειδικά υλικά κινδύνου (SRM - Specified Risk Material)

Β. Τα εξής υλικά:

Ειδικά υλικά κινδύνου (SRMSpecified Risk Material):

Ως Ειδικά Υλικά Κινδύνου (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001) καθορίζονται οι ακόλουθοι ιστοί εάν προέρχονται από ζώα με καταγωγή από ένα κράτος μέλος ή μια τρίτη χώρα ή σε μία από τις περιοχές τους με ελεγχόμενο ή απροσδιόριστο κίνδυνο ΣΕΒ και είναι για τα

Βοοειδή

 1. το κρανίο, εκτός της κάτω γνάθου και συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου και των οφθαλμών, και ο νωτιαίος μυελός ζώων ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών,
 2. η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύλους της ουράς, τις ακανθώδεις και τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών, των θωρακικών και των οσφυϊκών σπονδύλων και τη μέση ιερά ακρολοφία και τις πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας, των βοοειδών ηλικίας άνω των 30 μηνών· και
 • οι αμυγδαλές, τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό και το μεσεντέριο των ζώων οποιασδήποτε ηλικίας.

Αιγοπρόβατα

 1. το κρανίο, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των οφθαλμών, οι αμυγδαλές και ο νωτιαίος μυελός ζώων ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των ούλων, και
 2. η σπλήνα και ο ειλεός ζώων οποιασδήποτε ηλικίας.

 

Ολόκληρα πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων που περιέχουν ειδικό υλικό κινδύνου κατά τον χρόνο απόρριψης, όπως ολόκληρα πτώματα βοοειδών, προβάτων, αιγών  και βουβάλων που είτε απορρίφθηκαν κατά την πριν από τη σφαγή επιθεώρηση, ή βρέθηκαν νεκρά κατά την άφιξη τους στο σφαγείο, ή πέθαναν στην εκτροφή, όπως και μηρυκαστικά που απορρίφθηκαν αμέσως μετά τη σφαγή και από τα οποία δεν έχουν αφαιρεθεί τα ΕΥΚ.

ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε παράνομη αγωγή.

 Παράνομη Αγωγή

Ζωικά υποπροϊόντα που παράγονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε παράνομη αγωγή. Ως παράνομη αγωγή ορίζεται «η χρησιμοποίηση μη επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων, ή η χρησιμοποίηση ουσιών ή προϊόντων επιτρεπόμενων μεν από την κοινοτική νομοθεσία αλλά για άλλους σκοπούς ή υπό όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στη νομοθεσία αυτή ή, ενδεχομένως, στις διάφορες εθνικές νομοθεσίες»  (Οδηγία του συμβουλίου 96/22/ΕΚ, Οδηγία του συμβουλίου 96/23/ΕΚ).  Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται σφάγια στα οποία εντοπίζονται κατάλοιπα από την χρήση απαγορευμένων ουσιών ή ουσιών που η χρήση τους επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία, αλλά για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν.  Απαγορευμένες ουσίες σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία  (Οδηγία του συμβουλίου 96/22/ΕΚ,  Παράρτημα ΙΙ και Παράρτημα ΙΙΙ) είναι:

Κατάλογος Α : Απαγορευμένες ουσίες

 • Θυρεοστατικές ουσίες,
 • Στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων, τα άλατα και οι εστέρες τους,
 • Οιστραδιόλη 17β και τα εστεροειδή παράγωγά της,
 • β -ανταγωνιστικές ουσίες

Επίσης απαγορευμένες κτηνιατρικές φαρμακευτικές ουσίες είναι οι:

 • Δαψόνη,
 • Διμετριδαζόλη,
 • Κολχικίνη
 • Μετρονιδαζόλη
 • Νιτροφουράνια (συμπεριλαμβανομένης της φουραζολιδόνης)
 • Ρονιδαζόλη
 • Χλωραμφαινικόλη
 • Χλωροπρομαζίνη
 • Χλωροφόρμιο
 • Aristolochia spp. και παρασκευάσματα αυτής
 • Ακόμη σφάγια στα οποία εντοπίζονται κατάλοιπα φαρμάκων που επιτρέπονται μεν αλλά για χρήση σε άλλου είδους ζώα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  37/2010).

 Κατάλοιπα Ουσιών και Περιβαλλοντικών Ρύπων

Ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα άλλων ουσιών και περιβαλλοντικών ρύπων όταν τα κατάλοιπα υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο επίπεδο που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία ή, σε περίπτωση που αυτή απουσιάζει η εθνική νομοθεσία. (Οδηγία του συμβουλίου 96/23/ΕΚ). Εδώ κατατάσσονται τα σφάγια στα οποία εντοπίζονται κατάλοιπα επιβλαβών ουσιών υπάρχουν στο περιβάλλον όπως:

 • Οργανοχλωριούχες ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (Polychlorinated biphenyls, PCBs)
 • Οργανοφωσφορικές ενώσεις
 • Χημικά στοιχεία
 • Μυκοτοξίνες
 • Χρωστικές
 • Άλλα

Γ. Ζωικά υποπροϊόντα που συλλέγονται κατά την επεξεργασία των λυμάτων (υγρών

αποβλήτων):

 • από εγκαταστάσεις ή μονάδες που μεταποιούν υλικά της κατηγορίας 1,
 • ή από άλλες εγκαταστάσεις ή μονάδες όπου αφαιρείται ειδικό υλικό κινδύνου.
 • Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα υπολείμματα υλικών που συλλέγονται στις σχάρες αποχετεύσεων ή λυμάτων, με πλέγμα που δεν ξεπερνά τα 6 mm, και είναι υποχρεωτικά από την κοινοτική νομοθεσία τοποθετημένες στα σφαγεία ή στα εργαστήρια κοπής όπου αφαιρείται ειδικό υλικό κινδύνου και στις εγκαταστάσεις ή στις μονάδες που μεταποιούν υλικά της κατηγορίας 1.

Δ. Υπολείμματα τροφίμων από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Ε. Μείγματα υλικών της κατηγορίας 1 με υλικά είτε της κατηγορίας 2 είτε της κατηγορίας 3 ή και των δύο κατηγοριών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται Τμήματα των σφάγιων που έχουν έρθει σε επαφή ή αναμειχτεί με ΕΥΚ και/ή με το αίμα που συλλέγεται στο σφαγείο, αν στην δεξαμενή συλλογής  έχει διοχετευτεί αίμα από ζώο που υποβλήθηκε σε δοκιμές για ΜΣΕ με θετικό αποτέλεσμα ή αν το σύνολο του αίματος απορρίπτεται πριν τη λήψη του αποτελέσματος από την δοκιμή για ΜΣΕ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, αρθ. 27).

 Παραδείγματα υλικών κατηγορίας 1

 • Υλικά που παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση  για ΜΣΕ.
 • Σώματα άγριων θηραμάτων που νοσούν από ασθένειες μεταδοτικές στους ανθρώπους ή στα ζώα, όπως αφθώδης πυρετός ή φυματίωση.
 • Ειδικά υλικά κινδύνου.
 • Κάθε ζωικό υλικό που έρχεται σε επαφή με τα ειδικά υλικά κινδύνου μετά την αφαίρεση τους από το σφάγιο.
 • Όλα τα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των δορών / δερμάτων και αίματος) των σφάγιων από τα οποία ελήφθη δείγμα για εξέταση ΜΣΕ και έχουν απορριφθεί πριν την λήψη των αποτελεσμάτων της εξέτασης.
 • Ολόκληρα σφάγια βοοειδών, προβάτων, αιγών και βουβάλων που είτε απερρίφθησαν κατά την προ-σφαγής  επιθεώρηση είτε βρέθηκαν νεκρά κατά την άφιξη τους στο σφαγείο, είτε βρέθηκαν νεκρά στην εκτροφή (εκτός αν τα ΕΥΚ έχουν αφαιρεθεί  στο σημείο της απόρριψης).
 • Προϊόντα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι περιέχουν απαγορευμένες από την κοινοτική νομοθεσία  μη φαρμακευτικές ή παράνομες ουσίες, π.χ. αυξημένη διοξίνη ή προσμείξεις βαρέων μετάλλων. (Δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα επιτρεπόμενων από την κοινοτική νομοθεσία κτηνιατρικών φαρμάκων).
 • Υπολείμματα τροφίμων από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Πηγή πληροφόρησης: http://www.minagric.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο